دوره های آینده علوم اقتصادی

  دوره های آموزش کوتاه مدت تخصصی

 

          رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مقررات بال

           آزمون اعتبار مدلهای امتیازدهی

           تخمین احتمال نکول

           کاربردهای رتبه بندی اعتباری در سیاستگذاری اعتباری

         قسمت اول: طرح مباحث پایه ای درس

         قسمت دوم: آشنایی با سازمانهای پولی و مالی بین المللی

          مفهوم بانکداری الکترونیک و تحولات آن؛

          مفهوم حقوق بانکداری الکترونیک و منابع آن؛

          قواعد حاکم بر قراردادهای بانکداری الکترونیک؛

          مبارزه با پولشویی در بانکداری الکترونیک؛

          حمایت از حقوق مصرف کننده در بانکداری الکترونیک؛

          ابعاد حقوقی پول الکترونیک؛

          ابعاد حقوقی بانکداری همراه؛

          ابعاد حقوقی بانکداری با رایانش ابری؛

          اعتبارات اسنادی الکترونیک و ابعاد حقوقی سویفت؛