تصاویر مرکز آموزش های تخصصی و ضمن خدمت دولت

 عکس های مربوط به مجموعه :

مرکز آموزش های تخصصی و ضمن خدمت دولت 

sliderlow 6

majmoee 3

 

کلاس های مرکز 

sliderlow 4
sliderlow 3
sliderlow 2
sliderlow 1

 

لابی
majmoee 2
majmoee 1