دوره های آینده زبان انگلیسی

  •  دوره ی یادگیری واژگان 504

 

 

 

 


  

 

دوره های تخصصی زبان انگلیسی

 دوره های تخصصی زبان انگلیسی عبارتند از:

 

 
 

 

 


   

 

 

 
 

 


  
 

 

- کلاس بحث آزاد

بهبود باور نکردنی مهارت

speaking انگلیسی