گروه مدیریت و کسب و کار

گروه  مدیریت و کسب و کار

  • برگزاری دوره آموزشی مهارت‌های مدیریت

دانشکده غیر دولتی، غیر انتفاعی رفاه با بهره گیری از کادری مجرب و فضای آموزشـی بسیار مجهز همواره همکاری با سایر مراکز علـــمی ، پژوهــشـی  وصــنعـــتی را به عنوان یک ضــرورت در دســتور کار خود داشــته و تعاملاتی این چـــنین را معــیار اثربخــشی ، تمایز و پاســخگویی هرچه بهــتر به نیازهای مخاطــبین می داند. این مرکــز به عنوان مرکز آمــوزش دوره های تخــصــصی و ضمن خدمت دولت دارای مجــوز از وزارت عـلوم، تحــقیقات و فــناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشــد. امــروزه پیشرفت حاصله در بســیاری از مراکزآموزشی در گــرو تعامــل پویا و پایدار بخــش دولتی و بخــش خصوصی می باشــد و امـروزه ما ایـن امــر را در ارتبـاط صحیح دانشـگاه با بـخش خصوصی و صنعــت می بینیــم. در ایــن راسـتـا دانشــکدهغــیردولتی، غیرانتــفاعی رفاه در کنار اســـتقرار نـظامی نوین جـــهت آموزشهای مدیریتی و سازمانی ، با شبکـــه گســـتـرده ای از سـازمانـــها ، صــنایـع و دانشگاه ها تعامل داشته و محوریت ایـن تعامل را انتقال چنـد جانبـه تجربه و دانش قرار داده است.

 دوره های MBA(مدیریت استراتژیک ) شامل سه سطح است که عبارتند از:

سطح یک شامل:

 

سطح دو شامل:

 

سطح سه شامل:

 

دوره های DBA(مدیریت استراتژیک ) شامل  چهار سطح است که عبارتند از:

سطح یک شامل:

 

سطح دو شامل:

 

 سطح سه شامل: