دپارتمان خانواده و مهارت های زندگی

ارتقاء زندگی افراد یک جامعه در گروی ترویج و آموزش های لازم برای نحوه زندگی بهتر و کسب مهارت های متنوع لازم برای زندگی سالم در جامعه است. برخی از دوره های این گروه عبارت است از:

  • ایجاد اعتماد در فرزندان و همدلی
  • تحلیل و ایجاد انگیزه با زیردستان
  • مدیریت اسلامی
  • نگرش مثبت
  • مدیریت انگیزه فرزندان 
  • مدیریت بحران زندگی 
  • فنون هزینه یابی
  • فنون مذاکره