دوره های آینده طب سنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

طب سوزنی

 

  •   سه دوره طب سنتی

- طب سنتی مقدماتی

- طب سنتی پایه

- طب سنتی پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  -  همچنین سایر دوره های آموزشی طب سنتی اسلامی ایرانی عبارتند از:

 

  • ارتقاء سطح آگاهی مدیران و دانش آموزان و اولیاء در ارتباط با جایگاه و ارزش طب سنتی
  •  طب سنتی و برنامه ریزی صحیح تغذیه
  • طب سنتی و برنامه ریزی تربیت بدنی
  • طب سنتی و پیشگیری از بیماری ها
  • طب سنتی و ارتقاء توان یادگیری
  • طب سنتی و سبک زندگی سالم
  • طب سنتی و مشاوره تحصیلی
  • طب سنتی و انتخاب مشاغل