دپارتمان مدیریت و کسب و کار

گروه  مدیریت و کسب و کار

دانشکده غیر دولتی، غیر انتفاعی رفاه با بهره گیری از کادری مجرب و فضای آموزشـی بسیار مجهز همواره همکاری با سایر مراکز علـــمی ، پژوهــشـی  وصــنعـــتی را به عنوان یک ضــرورت در دســتور کار خود داشــته و تعاملاتی این چـــنین را معــیار اثربخــشی ، تمایز و پاســخگویی هرچه بهــتر به نیازهای مخاطــبین می داند. این مرکــز به عنوان مرکز آمــوزش دوره های تخــصــصی و ضمن خدمت دولت دارای مجــوز از وزارت عـلوم، تحــقیقات و فــناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشــد. امــروزه پیشرفت حاصله در بســیاری از مراکزآموزشی در گــرو تعامــل پویا و پایدار بخــش دولتی و بخــش خصوصی می باشــد و امـروزه ما ایـن امــر را در ارتبـاط صحیح دانشـگاه با بـخشخصوصی و صنعــت می بینیــم.

در ایــن راسـتـا دانشــکده غــیردولتی، غیرانتــفاعی رفاه در کنار اســـتقرار نـظامی نوین جـــهت آموزشهای مدیریتی و سازمانی ، با شبکـــه گســـتـرده ای از سـازمانـــها، صــنایـع و دانشگاه ها تعامل داشته و محوریت ایـن تعامل را انتقال چنـد جانبـه تجربه و دانش قرار داده است. با توجه به لزوم کسب دانش و مهارت های پایه در اقتصاد امروزی و نیاز به مهارت های مدیریتی و بازرگانی جهت کسب موفقیت و ماندگاری پایدار بدیهی است حصول این امر در گروی بهره مندی سازمان ها و شرکت ها از نیروی انسانی موفق، مدبر و کارآفرین در سطوح ارشد سازمانی است که از دانش تخصصی، مهارت کاربردی و نگرش کسب و کاری فوق العاده ای برخوردار باشند.

اطلاعات دوره های مختلف مرکز را می توانید از طریق لینک های مطالعه کنید.