مبحث پاشویه در طب سنتی

از دیدگاه حکیم کتابی 

93-94