تعریف استاد افراسیابیان از حجامت در طب سنتی

دانشکده رفاه 

94-95